Cập nhật cuối cùng

Phần này đã kết hợp với phần tiếng Anh của https://modernrx.org

Advertisements

Bệnh tiểu đường ở Mỹ

Dưới đây là một số thông tin về bệnh tiểu đường ở Hoa Kỳ từ CDC. Điều quan trọng là nhìn vào số lượng người mắc bệnh tiểu đường, các loại bệnh tiểu đường, và các bước bạn có thể làm để ngăn ngừa bệnh tiểu đường.

diabetes0diabetes1

Tin tức về bảo hiểm: CalOptima và Medi-Cal

Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng tiệm thuốc tây ở Garden Grove là trong mạng CalOptima! Do đó, chúng tôi hiện nay có thể sử dụng khoảng 90-95% của tất cả các loại bảo hiểm. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về bảo hiểm của bạn, xin gọi cho chúng tôi.

Dưới đây là một mẫu của thẻ Medi-Cal từ CalOptima:

caloptima-sample-cardThẻ mẫu (Số sẽ khác nhau)

Tuy nhiên, chúng tôi cũng chấp nhận những nhiều loại bảo hiểm khác bao gồm một số thẻ mẫu dưới đây (nếu thẻ bảo hiểm của bạn không được hiển thị, chúng tôi vẫn có thể chấp nhận thẻ của bạn).

Anthem
Thẻ của bạn có thể trông khác nhau, nhưng chúng tôi có thể nhận được.

anthem

Blue Shield of California
Thẻ của bạn có thể trông khác nhau, nhưng chúng tôi có thể nhận được.

SilverScript
Thẻ của bạn có thể trông khác nhau, nhưng chúng tôi có thể nhận được.

silverscript

State of California Benefits Identification Card
Thẻ của bạn có thể trông khác nhau, nhưng chúng tôi có thể xem xét bảo hiểm của bạn với thẻ này.

calisample

Đối với đa số các loại bảo hiểm, chúng tôi chấp nhận, bấm vào đây. Đây chỉ là một danh sách nhỏ các loại bảo hiểm, chúng tôi chấp nhận. Có rất nhiều loại bảo hiểm khác, chúng tôi chấp nhận, nhưng gọi cho chúng tôi để kiểm tra bảo hiểm của bạn.